den  /  noc
ZO OS KOVO TŽ OJ 519 - VLs
Pán bez otroka není pán.
Zaměstnavatel bez otroka je zaměstnavatel.
-- M.B.

» Doprava TŽ a.s. - kolektivní vyjednávání pro rok 2019 - 2021

 veřejný     dohodovací komise | 31.3.2019

Průběžné informace o kolektivním vyjednávání.


21.8.2018

Předáním našich návrhů kolektivní smlouvy (dále jen KS) straně zaměstnavatele jsme zahájili kolektivní vyjednávání pro rok 2019.

Obsahem těchto návrhů je základní obecná část KS, jejíž platnost je tři roky (2019-2021) a příloha této smlouvy platná jeden rok, jejímž obsahem je určení výše mezd a zaměstnaneckých benefitů.

Jednání jsme zahájili v dostatečném předstihu tak, aby bylo dostatek času na dohodnutí nové KS, která nahradí stávající, jejíž platnost, resp. účinnost končí dne 31.12.2018.


30.10.2018

Strana zaměstnavatele doposud nepodala žádný návrh, pouze zaujala odmítavý postoj k našemu návrhu přílohy KS, týkající se mezd a zaměstnaneckých benefitů. Jednání se tak začíná pomalu prodlužovat.


21.11.2018

Dne 7.11.2018 strana zaměstnavatele konečně předložila první konkrétní návrh na navýšení mzdy. Protože zdaleka neodpovídá představám většiny zaměstnanců a je více než o třetinu nižší, než návrh zaměstnavatele v mateřské společnosti TŽ a.s., které je dceřinná společnost Doprava TŽ a.s., jako bývalý provoz TŽ a.s., prakticky součástí, nemůžeme s tímto návrhem souhlasit.

Dále pak zaměstnanci svoji nespokojenost vyjadřují zveřejňováním letáku „Pozor, nespokojený zaměstnanec”. Pokud tedy na tento leták narazíte, budete vědět, čeho se týká.


Výstražný leták - nespokojený zaměstnanec

23.11.2018

Dne 21.11.2018 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání. Dle mandátu, který jsme obdrželi od zaměstnanců, se kterými jsme projednali průběh kolektivního vyjednávání, jsme straně zaměstnavateli vyjádřili nesouhlas s jejich návrhem a předložili náš návrh.

I přes některé naše ústupky však nemůžeme stále nalézt se stranou zaměstnavatele shodu. Stále však věříme, že se můžeme klidnou cestou dohodnout na akceptovatelném nárůstu mezd.


07.12.2018

Dne 30.11.2018 strana zaměstnavatele předložila další návrh na navýšení mzdy, který se ovšem od předchozího liší velmi málo a v jednom aspektu je dokonce nižší než původní. Po projednání tohoto návrhu se zaměstnanci jsme předložili náš návrh, který je jen nepatrně odlišný od předchozího (prakticky kopíruje změny v návrhu zaměstnavatele v opačné polaritě), a který byl téměř jednomyslně zaměstnanci schválen.


16.12.2018

Dne 10.12.2018 jsme straně zaměstnavatele předložili další návrh, který zřejmě nebude přijat, protože naše představy o navýšení mezd jsou velmi odlišné. Průběh tohoto dohodování byl katastrofální.

Kultura jednání strany zaměstnavatele, resp. paní ředitelky klesla téměř na samé dno. Křik, křivé obviňování z podávání nepravdivých informací (za které se neomluvila ani po dokázání opaku), a podobné útoky vůči členům dohodovací komise, tak posunulo dohodování spíše na cirkusové vystoupení zvyšování si svého ega, než konstruktivní kolektivní vyjednávání. Škoda, ale i tak někdy probíhá naše vejednávání, bohužel.


21.12.2018

Dne 13.12.2018 vyjádřila strana zaměstnavatele nesouhlas s naším návrhem a předložila svůj, se kterým také seznámila zaměstnance na následující schůzi. Zaměstnanci tento návrh jednohlasně odmítli zároveň projednali a odsouhlasili náš protinávrh, který je však velmi vzdálen návrhu strany zaměstnavatele a tedy předpokládáme, že nebude přijat. Přesto jsme jej však v dalším kole kolektivního vyjednávání dne 19.12.2018 předali protistraně.

Budeme muset po Novém roce na další schůzce podat návrh na jednání před zprostředkovatelem? Nebo najdeme shodu? Uvidíme.


15.1.2019

Dne 2.1.2019 strana zaměstnavatele předložila další návrh, ve kterém však není žádný posun. Navrhovaná výše navýšení mezd a benefitů zůstává stále stejná. Jen jsou jedny a tytéž peníze kosmeticky přelévány mezi jednotlivými položkami. Na dalším jednání dne 14.1.2019 jsme tak straně zaměstnavatele předložili protinávrh a také návrh na jednání před zprostředkovatelem, který jsme chtěli předložit již 19.12.2018. Avšak z důvodu, podle našeho názoru zbytečných obstrukcí předsedy ZO OS KOVO TŽ, se tak stalo až 14.1.2019, čímž se stagnující jednání prodloužilo téměř o měsíc.


27.1.2019

Dne 24.1.2019 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání. Jak se dalo očekávat, zástupci zaměstnavatele vyjádřili nesouhlas s naším navrhovaným zprostředkovatelem. Dohodli jsme si však kritéria, které by měl konkrétní zprostředkovatel splňovat. Čekáme tak na návrh protistrany.

A další průběh ? Hrubě arogantní jednání paní ředitelky, osobní osočování členů naší dohodovací komise, skákání do řeči takovým způsobem, který znemožňoval odpovídat… Opravdu chce mít majitel společnosti na vrcholných postech takové osoby ? A co přítomný předseda a místopředseda ZO OS KOVO TŽ ? Tiše přihlíželi.

Smutné je také to, že místo toho, aby se nespokojenost zaměstnanců řešila, je zde snahou hlasy nespokojenosti umlčet a dohodovací komisi zdiskreditovat. Je snad zástupcům zaměstnavatele jedno, že má nespokojené zaměstnance ? Umí naslouchat, řešit nebo jen diktovat ?


25.2.2019

Dne 5.2.2019 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání, kde strana zaměstnavatele předložila několik návrhů navýšení s mírně zvýšeným základním růstem mzdy. Schůzky se kromě předsedy a místopředsedy ZO OS KOVO TŽ zúčastnil také i personální ředitel TŽ, jehož přítomnost vnesla do jednání alespoň patřičnou kulturní úroveň. Schůzka však nepřinesla mnoho nového, až na pár vyjádření protistrany, které nám nepřímo potvrdily, správnost našich názorů. S prodlužujícím časem jednání začala kultura vyjadřování opět upadat a personální ředitel TŽ schůzku raději ukončil.

Následující den byly na mimořádné schůzi zaměstnancům představeny nové návrhy zástupců zaměstnavatele. Po bouřlivé diskusi proběhlo hlasování, ve kterém mírnou většinou zaměstnanci přistoupili na protistranou navrhovaný základní nárůst mzdy. Naše dohodovací komise tak bude v následujících jednáních prosazovat už pouze jen preferované rozložení nárůstu do jednotlivých složek mzdy a zaměstnaneckých benefitů.


25.3.2019

Dne 26.2.2019 jsme straně zaměstnavatele předložili návrh na rozdělení dohodnutého nárůstu mzdy a zaměstnaneckých BENE-FITů a připomínkovali jsme návrh základní části kolektivní smlouvy pro rok 2019-2021.

Protože jednání v této fázi už není tak podstatné, po projednání těchto návrhů a připomínek jsme se dohodli ve všech aspektech.


31.3.2019

Dne 18.3.2019 byla mezi ZO OS KOVO TŽ a společností Doprava TŽ a.s. uzavřena kolektivní smlouva pro rok 2019-2021.

Základní cíle, které jsme si dali před vyjednáváním, však nebyly splněny. Nůžky mezi mzdou zaměstnanců v TŽ a.s. a Doprava TŽ a.s. se neustále rozevírají, a to platí i v sociální oblasti (příspěvky, BENE-FIT). Bohužel, jsme v nejdůležitějších fázích jednání necítili podporu vedení ZO OS KOVO TŽ, spíše naopak. Také kolektiv zaměstnanců (dá-li se to tak nazvat) nevytvořil patřičný tlak na protistranu a nakonec podlehl vleklému jednání.

Naše jednání tak skončilo spíše prohrou nejen odborů, ale především zaměstnanců, kteří by si měli konečně uvědomit, že bez jednotného kolektivu, táhnoucího za jeden provaz, který plně podporuje své vyjednávače, uspokojivých výsledků nikdy nedosáhneme.ZO OS KOVO TŽ OJ 950

Nacházíte se: Domů / Úvod
 ARTsystem
© Created by Arton