den  /  noc
ZO OS KOVO Doprava TŽ a.s. OJ 950
Výroky nadřízených: zaměstnanec nemá co mluvit do výše své mzdy. Mzdu nařizuje zaměstnavatel.
-- Žádost zaměstnance o navýšení mzdy.

» Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců

 veřejný     26.1.2015

ZAMĚSTNANEC JE POVINEN: účastnit se školení bezpečnosti práce, podrobit se zdravotním prohlídkám, dodržovat pracovní postupy a předpisy, nepožívat alkohlické a jiné návykové látky, nekouřit na pracovištích, oznamovat nadřízenému závady na pracovištích, které ohrožují bezpečnost, oznamovat pracovní úrazy a drobná poranění, podrobit se na pokyn vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem kontrole na alkohol či jiné návykové látky;


- zaměstnanci mají právo účastnit se řešení otázek bezpečnosti práce prostřednictvím odborů nebo rady zaměstnanců (jejich zástupce pro bezpečnost).


Zdroj: Zákoník práce § 106, 108

Nacházíte se: Domů / Kovopedie
 ARTsystem
© Created by Arton