den  /  noc
ZO OS KOVO Doprava TŽ a.s. OJ 950
Výroky nadřízených: příplatek za prostředí nedostanete. Peníze vám zdraví nenahradí.
-- Žádost o příplatek za ztížené prac.prostředí.

» Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů

 veřejný     26.1.2015

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou práci zaměstnanců a péče o bezpečnost práce je nedílnou a rovnocenou součástí pracovní náplně vedoucích zaměstnanců;


ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN: omezovat vznik rizik a odstraňovat jejich zdroje, o stávajících rizicích zaměstnance informovat, nahrazovat fyzicky namahavé postupy novými, přednostně uplatňovat kolektivní ochranu před individuální, nepřipustit, aby zaměstnanec konal práce zakázané nebo takové, které neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, sdělit zaměstnancům, které lékařské zařízení pro něj koná závodněpreventivní péči, nahradit zaměstnancům event. ztrátu na výdělku při účasti na zdravotních prohlídkách, nepoužívat způsob odměňování, kterým by se zaměstnanci vystavovali zvýšenému riziku újmy na zdraví, školit zaměstnance z bezpečnosti práce (při změně pracovního zařazení, druhu práce, při zavedení nové technologie a v dalších případech, které mají vliv na bezpečnost - např. při stěhování zaměstnavatele, po závažném pracovním úrazu na pracovišti apod.), poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky a na vlastní náklad je udržovat, vést knihu úrazů a hlásit případné pracovní úrazy příslušným institucím, zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích.Zdroj: Zákoník práce § 101 - 105, 107

Nacházíte se: Domů / Kovopedie
 ARTsystem
© Created by Arton